Ewaluacja zewnętrzna w Przedszkolu

W dniach od 22 kwietnia do 10 czerwca 2013r. w Przedszkolu została przeprowadzona, przez zespół wizytatorów d.s. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ewaluacja całościowa, której celem było zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W dniu 25 czerwca 2013 r., na ręce zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia – pana Wojciecha Piniewskiego oraz dyrektora Przedszkola nr 2 "U Jasia i Małgosi" w Inowrocławiu – pani Beaty Drogowskiej, został uroczyście przekazany Raport z ewaluacji. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Pracowników, a także dzieci. Poziom spełniania wymagań przez przedszkole został określony na wysoki i bardzo wysoki, czyli poziom A i B.

Wnioski z ewaluacji zawarte w Raporcie to:

1. Przedszkole ma 45–letnią tradycję funkcjonowania, systematycznie dostosowuje koncepcję pracy do potrzeb wychowanków, podstawy programowej i środowiska.

2. Efekty pracy są analizowane a zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów funkcjonujących w przedszkolu jest wysokie.

3. Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, czego przykładem są programy własne nauczycieli, poszerzenie oferty pracy przedszkola.

4. Nauczyciele są zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej, na tej podstawie podejmowane są różnorodne działania podnoszących jakość pracy przedszkola.

5. Nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi, systematycznie monitorują poziom osiągnięć i rozwój umiejętności wychowanków.

6. Przedszkole ma bardzo dobre warunki lokalowe przedszkolu do realizowania przyjętych programów nauczania i realizowania podstawy programowej.

7. Przedszkole stanowi ośrodek kulturotwórczy dla lokalnego środowiska oraz podejmuje współpracę ze środowiskiem dla obopólnych korzyści.

8. Rodzice są zaangażowani w pracę przedszkola .

9. Oferta edukacyjna przedszkola jest atrakcyjna między innymi dotyczy: nauki języka angielskiego, rozwijania czytelnictwa dzieci, zajęć na basenie i pomocy logopedycznej.